Namiesto výplní podpora prirodzenej opravy zubných defektov

Rekonštrukcia strateného kariózneho dentínu je rutinné ošetrenie, ktoré sa robí pomocou anorganických cementových materiálov alebo pomocou živicových materiálov. Tieto cementy sa nerozložia a ostávajú v zube v nezmenenej forme. To znamená, že pôvodný objem minerálov sa neobnoví.

Výskum z King’s College London, ktorý bol publikovaný v tomto roku, prináša rekonštrukciu dentínu stimulovaním prirodzeného tvorenia dentínu kmeňovými bunkami pulpy. Tieto kmeňové bunky mobilizuje biologicky rozložiteľná kolagénová špongia namočená do špeciálneho roztoku. Roztok obsahuje molekuly GSK-3 antagonistu, ktoré podporujú formáciu dentínu. Špongia tu figuruje ako nosič antagonistu a časom sa rozloží. Výsledkom je efektívna prirodzená reparácia dentínu v klinickej praxi.

Dentín je produkovaný špeciálnymi mezenchymálnymi bunkami – odontoblastmi. Za normálnych okolností, keď sa dentálna pulpa odhalí alebo poškodí, v pulpe sa prítomné kmeňové bunky mobilizujú a diferencujú sa na odontoblasty. Odontoblasty potom vylučujú vrstvu terciárneho ochranného dentínu. Táto tenká vrstva ale nie je dostatočná na to, aby opravila léziu v celkovom rozsahu.

Molekula GSK-3, glycogen synthase kinase 3, zohráva dôležitú rolu v regulovaní aktivity odontoblastov. Keď zablokujeme aktivitu tejto molekuly, zvýši sa vylučovanie dentínu odontoblastmi. Zablokujú ju GSK-3 antagonisti, ktorí sú momentálne vo vývoji a prebiehajú klinické štúdie o ich využití v oblasti neurológie. Najvýznamnejší výsledok bol dosiahnutý molekulou Tideglusib, ktorá sa testovala aj v terapii Alzheimerovej choroby.

Táto in vivo štúdia sa robila na myšiach. Vŕtačkou sa vytvorila dentínová lézia okluzívne na molároch, ktorá siahala až po pulpu. Kolagénová špongia sa narezala na správnu veľkosť a bola namočená do roztoku GSK-3 antagonistu. Vložila sa do kavity, aby sa dostala  do kontaktu s pulpou, a takto ošetrená lézia sa okluzívne uzavrela skloionomérnym cementom.

Po 6 týždňoch boli zuby extrahované a analyzované histologicky a pomocou mikro-CT skenu. Vzorky odhalili novovytvorený dentín, ktorý bol dostatočne hustý, kolagénová špongia bola vstrebaná a celá lézia bola vyplnená tvrdým zubným tkanivom od okluzívnej roviny až po pulpálnu komoru. Najdôležitejšie bolo to, že pulpa ostala vitálna v porovnaní s kontrolnou skupinou zubov bez prekrytia pulpy.

Keďže použitá kolagénová špongia sa už v medicíne využíva dlhšie a účinná látka Tideglusib je už vo fáze klinických štúdií na ľuďoch, táto nová metóda prirodzenej regenerácie strateného dentínu má reálnu šancu dostať sa medzi dentálne materiály, ktoré používame v zubno-lekárskej praxi.

Zdroj:  Neves, V. C. M. et al. Promotion of natural tooth repair by small molecule GSK3 antagonists. Sci. Rep. 7, 39654; doi: 10.1038/srep39654 (2017)

Komentáre