Používanie antibiotík v endodoncii

Stanovisko Európskej endodontickej spoločnosti (ESE) o používaní antibiotík v endodoncii vzniklo na základe súčasných vedeckých dôkazov a odborných znalostí výboru spoločnosti. Poskytuje nám jasné kritéria pre nasadenie antibiotík pri endodontických infekciách, traumatických poraneniach zubov, ale aj ako profylaxia u zdravotne kompromitovaných pacientov. Zdôrazňuje aj úlohu, ktorú zohrávame ako zubní lekári v prevencii nadmerného užívania antibiotík.

Endodontické infekcie, ktoré vyvolávajú pulpitídu alebo apikálnu periodontitídu, sú polymikrobiálne, vyvolávajúce baktérie a môžu byť Gram pozitívne, Gram negatívne, fakultatívne anaeróby a anaeróby. Väčšina endodontických infekcií prebieha vnútri koreňového kanálika a je manažovateľná lokálnym endodontickým ošetrením, drénovaním alebo extrakciou zuba bez potreby lokálnej alebo systematickej antibiotickej terapie. Ak sa však objavia symptómy systematického postihnutia a rýchleho a difúzneho šírenia infekcie, antibiotiká môžu byť indikované ako doplnok lokálnej liečby.

Čo sa týka traumatických poranení zubov a okolitých mäkkých tkanív, bakteriálna kontaminácia ovplyvňuje prognózu postihnutého zuba. Minimalizácia prítomnosti baktérií počas regeneračnej fázy je prospešná pri liečbe poranenia, preto v liečení dentálnej traumy antibiotiká majú svoje miesto.

Používanie antibiotík pre dezinfekciu koreňového systému u zubov s nedokončeným vývojom s nekrotickou pulpou a apikálnou periodontitídou bolo bežné, ale tento postup je diskutabilný a jeho používanie ESE neodporúča.

U zdravých jedincov bakteriémia spôsobená endodontickým ošetrením nevyvolá žiadnu komplikáciu, ale u určitých rizikových skupín pacientov je antibiotická profylaxia indikovaná kvôli zabráneniu lokálnej postoperatívnej infekcii a metastatického šírenia infekcie.

 

Indikácie systémových antibiotík v endodoncii:

– akútny apikálny absces u imunokompromitovaných pacientov;
– akútny apikálny absces s celkovou symptomatológiou (lokalizovaný fluktuujúci opuch, zvýšená telesná teplota > 38°C, malátnosť, lymfadenopatia, trizmus);
– progredujúce infekcie (rýchla progresia zápalu < 24 h, celulitída alebo šírenie zápalu, osteomyelitída);
– replantácia luxovaných permanentných zubov (prípadne v kombinácii s lokálnymi antibiotikami);
– trauma mäkkých tkanív, ktorá vyžaduje terapiu (sutúra, debridement).

 

Kontraindikácie systémových antibiotík v endodoncii:

– symptomatická ireverzibilná pulpitída (bolesť bez iných celkových príznakov a znakov zápalu);
– nekróza pulpy;
– symptomatická apikálna periodontitída (bolesť, bolesť na poklop a na záhryz, rozšírenie periapikálnej štrbiny);
– chronický apikálny absces (zuby s fistulou a periapikálnym prejasnením);
– akútny apikálny absces bez celkových príznakov (lokalizovaný fluktuujúci opuch);
– v súčasnosti sa antibiotická liečba neindikuje ani v liečbe fraktúry zuba, subluxácie, luxácie a extrúzie.

 

Odporúčané liečivá

Beta-laktámové antibiotiká (penicilín V a amoxicilín) sú odporúčané pre liečenie endodontických infekcií. Ďalšie možnosti zahŕňajú amoxicilín v kombinácii s kyselinou klavulanovou a pri alergii na penicilín je možná substitúcia s klinadmycínom a azitromycínom.

Dĺžku terapie riadi úľava symptómov, no v súčasnosti sa odporúča predpísať dávku dostačujúcu na 3 dni. Po troch dňoch znovu zhodnotíme stav pacienta a pri vymiznutí príznakov liečbu môžeme discontinue.

 

Lokálne antibiotiká v endodoncii

Zatiaľ nie sú vedecky dokázané benefity používania lokálnych antibiotík pri prekrytí pulpy a dezinfekcie koreňového kanálika. Hrozí pri tom diskolorácia zuba, a to v prípade, ak ich použijeme ako lokálne vnútrokanálové medikamenty. Stanoviskom ESE je uprednostnenie prostriedkov obsahujúcich CaOH namiesto antibiotických prípravkov pri revitalizačných procedúrach.

Pozitívne výsledky sa dostavia po aplikácii lokálnych antibiotík na povrch koreňa luxovaných zubov pred reimplantáciou. Zvyšujeme tým šancu revaskularizácie a zrýchľuje sa tak hojenie periodontu. Znižuje to aj výskyt potraumatickej resorpcie.

 

Antibiotická profylaxia pri endodontických úkonoch

Odporúčané u týchto rizikových skupinách pri nechirurgickom a chirurgickom endodontickom ošetrení:

– znížená funkcia imunity: leukémia, HIV/AIDS, end-stage zlyhávanie obličiek, dialyzovaní pacienti, nekontrolovaný diabetes, imunosupresíva;

– u rizikovej skupiny pre vyvinutie endokarditídy: pacienti s komplexnými vrodenými vývojovými chybami srdca, umelé srdcové chlopne, infekčná endokarditída v anamnéze, umelý kĺb počas 3 mesiacov po operácii;

– pacienti exponovaní vysokým radiačným dávkam čeľustí, pacienti na intravenóznej bisfosfonátovej liečbe).

Odporúčané dávkovania liekov nájdete na odkaze: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.12781

Zdroj: European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics

Komentáre